Terör ve terörizm nedir?

0 oy
54 gösterim
19 Aralık 2016 Güvenlik-Asker-Polis kategorisinde NedirKimdir (699,500 puan) sordu

Terör ve terörizm nedir?

Terör ve terörizmin genel geçer bir tanımı yoktur.

Konu üzerine yapılan araştırmalar arttıkça, birbirinden farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır.

Günümüzde kavramlara farklı anlamlar yükleyerek, özellikle teröre maruz kalan ve terörü uygulayan devletlerin kendilerine meşruiyet kazandırmak amacıyla yeni terör tanımları geliştirdikleri bir gerçektir.

Esasında devletler kendileri için bir tehdit oluşturmadığı sürece, terör, terörist ve terör örgütü kavramlarına tanım getirme konusunda ilgisiz kalabilmektedirler.

1990’lı yıllara kadar terörizm konusu teröre maruz kalan ülkeler açısından ulusal bir sorun olarak algılanırken, günümüzde teröre maruz kalan ülkelerin iç yasal düzenlemelerini aşarak uluslararası bir niteliğe bürünerek bir dış politika sorunu haline gelmiştir.

Terör kavramı etimolojik olarak Latince “tereré” kelimesinden türetilmiştir.

Kelime manası olarak ürkütmek, korkutmak, korkudan titretmek, sindirmek ve yıldırmak gibi anlamlara gelmektedir.

-Terör kelimesinin Eski Türkçedeki karşılığı “tedhiş”tir. Bu ise Arapça “dehşet” sözcüğünden ileri gelmektedir. 1936 ila 1981 yılları arasında tam 109 farklı terör tanımı yapılmıştır.

-Bu çerçevede bazı terör tanımlarına bakılacak olursa; bir tanıma göre “terör kısaca, kuralsız ve örgütlü bir şekilde siyasal amaca ulaşabilmek için yapılan şiddet eylemleridir”

-Başka bir tanım terörü, ”politik amaçlı bir şiddet hareketi” olarak ortaya koymaktadır. Bir diğer tanıma göre de terör “örgütlü ve kuralsız şiddet hareketi” olarak nitelendirilmektedir. 

Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri Ansiklopedisi’nde ise terör, “her türlü ideolojiye hizmet eden, devletler tarafından desteklenebilen, siyasal amaçlı şiddet tehdidi veya şiddet kullanımı” şeklinde tanımlanmıştır.

Terörle Mücadele Kanunu’nun birinci maddesine göre, “Terör; baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen cumhuriyetin temel niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte7 mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylem” olarak tarif edilmektedir.

Devlet veya devlet kurumlarının kavram tanımlamaları bir yandan onların tehdit algılamalarını yansıtırken öte yandan böyle bir tanımlamayı yapan devletin rejimi veya bu rejimin dayandığı ideolojihakkında da ipuçları verir.

Güvenlik birimleri, yasada belirtilen öğeleri dikkate alarak, karşı karşıya kalınan durumun terör kapsamında olup olmadığını belirleyeceklerdir.

Terör, kimi durumlarda irade dışı olarak ortaya çıkabilir.

Birçok savaş, terör veya ihtilal amacıyla gerçekleştirilen ayaklanmanın, kontrol edilemez olduğu bilinmektedir.

Ancak terörizm, siyasal amaç gözetilerek, kasıtlı olarak terör yaratmaktır. Yani terör sistematik ve belli bir amaca hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır.

Terörizm muhakkak bir felsefe, teori veya ideolojiye dayanır.

Terörizmin tanımlanması sorunsalını, terörizmle mücadele etmenin ön koşulu olarak gören Boaz Ganor, “Birinin teröristi diğerinin özgürlük savaşçısıdır.” söylemini reddetmiştir.

Öncelikle terörizmi diğer şiddet eylemlerinden ayırmak gerektiğini belirten Ganor,  kavramsallaştırmasını üç faktör üzerine inşa etmiştir.

İlkin “şiddet kullanma” veya “şiddet kullanma tehdidi” gibi unsurlar, protesto ve grev gibi olgulardan ayırt edilerek, terörizmin özünün şiddete dayandığı ortaya konmuştur.

İkinci olarak, eylemin amacının siyasal nitelik taşıyor olmasıdır. “Siyasal amacın varlığı” hususu siyasal rejim, toplumsal ve ekonomik düzenin değiştirilmesine göndermede bulunmaktadır.

Bazı yazarlar terörizm kapsamında siyasal amacın yanında ideolojik ve dini hedeflerden de bahsetmektedirler.

Eylemin siyasal amaç taşıması terörizmi diğer şiddet eylemlerinden ayıran temel özelliklerden biridir.

Üçüncü olarak, “terör faaliyetlerinin sivil insanları hedef alıyor olması” terörizmi diğer şiddet eylemlerinden ayırır.

Yukarıda gösterilen ayırt edici faktörler çerçevesinde terörizm “siyasal amaçlara ulaşmak için sivillere veya sivil hedeflere yönelik şiddet kullanılması veya kullanma tehdidinde bulunulması”
şeklinde tanımlanabilir.

Bir başka terörizm tanımı ise, “adam kaçırmadan cinayete kadar uzanan ve amacı sindirme olan şiddet eylemlerini” kapsamaktadır.

Noam Chomsky’e göre terörizm, “Şiddet ya da şiddet tehdidinin, politik, dini ya da ideolojik hedeflere ulaşmak için kullanılmasıdır. Bu ise; gözdağı verme, zorlama ya da korkutma yoluyla yapılır”.

İlgili sorular

0 oy
101 gösterim
0 oy
68 gösterim
0 oy
13 gösterim
0 oy
38 gösterim
0 oy
22 gösterim
0 oy
72 gösterim
0 oy
522 gösterim
0 oy
10 gösterim

...